Nabídka kvalifikačních prací

Jsi více terénní nebo laboratorní typ?

Naše laboratoř nabízí poměrně širokou škálu témat, ve kterých je různou měrou zastoupená terénní práce a práce v laboratoři, pro orientaci je každé téma doplněno o informaci o poměru terénní a laboratorní práce, například:

Učitelství biologie 

V rámci naší laboratoře budeme rádi školit studenty učitelství biologie pro střední školy, nabízíme některá zajímavá témata, ale jsme otevřeni i Vašim nápadům.
Více informací

Floristicko-ekologické práce

Floristické zpracování algologicky neprobádaných částí České republiky

Student se může zapojit do dlouhodobého projektu spojeného s průzkumem flóry sinic a řas napříč Českou republikou – může zpracovat oblast zhruba velikosti okresu až kraje, a to většinou v okolí svého bydliště, případně se můžeme věnovat studium společenstev sinic a řas na vytipovaných lokalitách, většinou v rámci maloplošných chráněných území. Cílem je naučit se pracovat s literaturou, determinovat sinice a řasy a interpretovat získané výsledky.
ce informací

Taxonomie, floristika a ekologie krásnooček

Cílem práce bude provedení floristické studie se zaměřením na ekologii fotosyntetických nebo apochlorických (bezbarvých) krásnooček. Především vytipování vhodných lokalit a jejich dlouhodobější sledování. Podle zájmu pak výběr detailnější problematiky v rámci této skupiny - izolace kmenů, taxonomie...
Více informací

Ruduchy (Rhodophyta) v ČR 

Ruduchy jsou z větší části makroskopické řasy, kterým se ale u nás nikdo dlouhodobě nevěnuje. Naše znalosti o tom, které druhy tady vůbec máme, a kde přesně rostou, jsou značně kusé. Staň se největším žijícím odborníkem na ruduchy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku!
Více informací

Foto Jana Navrátilová (BÚ Třeboň)

Malé umělé nádrže jako možná refugia vzácných sinic a řas?

Součástí nejedné soukromé nebo botanické zahrady jsou malá zahradní jezírka, často osázená různými druhy vodních a mokřadních rostlin. Přestože se jedná o člověkem uměle vytvořené biotopy, mohou překvapit druhovou pestrostí sinic a řas, které je osidlují. Nabízí se tedy otázky, jestli nemohou tato prostředí sloužit jako refugia pro některé druhy sinic a řas, jejichž přirození biotopy v přírodě pomalu ubývají.
Více informací

Mohou sinice a řasy fungovat jako deštníkové druhy v ochraně pískoven?

Deštníkové a vlajkové druhy (tzv. umbrella a flagship species) jsou typicky úzce vázané na svůj biotop a ochrana těchto druhů může hrát důležitou roli v ochraně celého biotopu. Ukazuje se, že písníky, čili zatopené pískovny, mohou hostit velké množství takových organismů, především krásivek, krásnooček a rozsivek.
Více informací

Sezónní dynamika (nejen planktonních) sinic a řas v tůních 

Rozličné trvalé tůně představují zajímavý biotop, často s vyvinutou  vegetací vodních a mokřadních rostlin, které poskytují (mikro)habitaty pro sinice a řasy, které tyto tůně obývají. 
Více informací

Kdo bydlí ve fytotelmatech?

Fytotelmata jsou drobné vodní nádržky v tělech suchozemských rostlin. Může to být např. mezi kořeny stromů a na pařezech (dendrotelma), ale i v úžlabí listů bylin. Některé studie z posledních let ukazují, že představují zajímavý habitat pro sinice, protista a drobné živočichy.
Více informací

Dynamika nárostových sinic a řas v tocích s využitím umělých substrátů

V tekoucích vodách se při vhodných environmentálních podmínkách mohou rozvíjet na ponořených substrátech nárostová společenstva sinic a řas a později také mechorostů. To, jaká společenstva se na daném místě toku vytvoří, souvisí s nároky nárostových sinic a řas na světlo, proudění, živiny, podklad apod. Díky kombinaci těchto faktorů se mohou vytvořit variabilní společenstva zajímavá svou diverzitou a také dynamikou - právě to by bylo předmětem studia v této práci.
Více informací

Biodiverzita sinic a řas vybraných studánek

Některé studie ukazují, že studánky často představují oligosaprobní vodní biotopy s podmínkami vhodnými pro růst a rozvoj bentických a epilitických, případně epifytických, sinic a řas. Díky svým hydrochemickým vlastnostem představují specifický biotop, který často hostí vzácné druhy těchto organismů.
Více informací

Algologický průzkum v urbánním prostoru Českých Budějovic

Navzdory existenci značného množství algologů v Českých Budějovicích se nikdo nezabýval výskytem zdejších sinic a řas. Cílem studie by bylo třikrát ročně odebrat vzorky planktonu, nárostů i bentosu na druhovou analýzu řas a sinic.
Více informací

Terénně-laboratorní práce

Vliv těžkých kovů na sinice a řasy rostoucí na stavbách

Sinice a řasy osidlují kromě přirozených substrátů, také člověkem vytvořené substráty a to včetně nejrůznějších staveb. V tomto již tak stresovém prostředí můžeme také předpokládat vliv kumulace těžkých kovů přítomných v ovzduší a jejich stresové působení na řasy na osídlených substrátech, především v městském prostředí.
Více informací

Aeroplankton - vzdušné sinice a řasy

Aeroplankton představuje společenstvo především mikroskopických organismů, které se vznášejí ve vzduchu a jsou unášené vzdušnými proudy. Součástí aeroplanktonu je velké množství druhů virů, bakterií, protistních organismů, mechů, játrovek, pylových zrn apod. Sinice a řasy jsou nedílnou součástí tohoto společenstva a šíření vzduchem může hrát důležitou roli v jejich distribuci a biogeografii. 
Více informací

Tajemné rody sinic – ulov, zdokumentuj, ochoč a osekvenuj!

Sinice spousta lidí vnímá jen jako neobyčejně hojné organizmy vodního květu, který nám zabraňuje se koupat. Nic ale nemůže být vzdálenějšího pravdě. Existuje celá řada druhů a rodů sinic, které se vzácně vyskytují na nejrůznějších lokalitách. Společné je jim to, že je mnoho lidí nevidělo, ještě méně lidí je důkladně zdokumentovalo (tím myslíme pořádné mikrofotografie) a už vůbec nikdo je důkladně nestudoval moderními metodami molekulární biologie nebo elektronové mikroskopie. Práce by probíhala v horských a podhorských tekoucích vodách anebo v malých čistších stojatých vodách (různé typy mokřadů).
Více informací

Laboratorní práce

Biosyntéza a evoluce neobvyklých cyanotoxinů

Cílem práce je molekulární a bioinformatická analýza genových klastrů (biosyntetických drah) pro vybrané neobvyklé či nové cyanotoxiny.
Více informací