Nabídka kvalifikačních prací

Jsi více terénní nebo laboratorní typ?

Naše laboratoř nabízí poměrně širokou škálu témat, ve kterých je různou měrou zastoupená terénní práce a práce v laboratoři, pro orientaci je každé téma doplněno o informaci o poměru terénní a laboratorní práce, například:

  • Zelená barva představuje především odběr vzorků v terénu, instalaci pokusných zařízení apod., ekologické statistické hodnocení získaných dat aj.

  • Bílá část představuje neterénní práce, spojené především se zpracováváním vzorků přivezených z terénu apod., zahrnují mikroskopování, izolace, kultivace, sekvenování, práce se speciálními počítačovými programy apod.

Učitelství biologie

V rámci naší laboratoře budeme rádi školit studenty učitelství biologie pro střední školy, nabízíme některá zajímavá témata, ale jsme otevřeni i Vašim nápadům.
Více informací

Floristicko-ekologické práce

Floristické zpracování algologicky neprobádaných částí České republiky

Student se může zapojit do dlouhodobého projektu spojeného s průzkumem flóry sinic a řas napříč Českou republikou – může zpracovat oblast zhruba velikosti okresu až kraje, a to většinou v okolí svého bydliště, případně se můžeme věnovat studium společenstev sinic a řas na vytipovaných lokalitách, většinou v rámci maloplošných chráněných území. Cílem je naučit se pracovat s literaturou, determinovat sinice a řasy a interpretovat získané výsledky.
ce informací

Taxonomie, floristika a ekologie krásnooček

Cílem práce bude provedení floristické studie se zaměřením na ekologii fotosyntetických nebo apochlorických (bezbarvých) krásnooček. Především vytipování vhodných lokalit a jejich dlouhodobější sledování. Podle zájmu pak výběr detailnější problematiky v rámci této skupiny - izolace kmenů, taxonomie...
Více informací

Ruduchy (Rhodophyta) v ČR

Ruduchy jsou z větší části makroskopické řasy, kterým se ale u nás nikdo dlouhodobě nevěnuje. Naše znalosti o tom, které druhy tady vůbec máme, a kde přesně rostou, jsou značně kusé. Staň se největším žijícím odborníkem na ruduchy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku!
Více informací

Foto Jana Navrátilová (BÚ Třeboň)

Malé umělé nádrže jako možná refugia vzácných sinic a řas?

Součástí nejedné soukromé nebo botanické zahrady jsou malá zahradní jezírka, často osázená různými druhy vodních a mokřadních rostlin. Přestože se jedná o člověkem uměle vytvořené biotopy, mohou překvapit druhovou pestrostí sinic a řas, které je osidlují. Nabízí se tedy otázky, jestli nemohou tato prostředí sloužit jako refugia pro některé druhy sinic a řas, jejichž přirození biotopy v přírodě pomalu ubývají.
Více informací

Mohou sinice a řasy fungovat jako deštníkové druhy v ochraně pískoven?

Deštníkové a vlajkové druhy (tzv. umbrella a flagship species) jsou typicky úzce vázané na svůj biotop a ochrana těchto druhů může hrát důležitou roli v ochraně celého biotopu. Ukazuje se, že písníky, čili zatopené pískovny, mohou hostit velké množství takových organismů, především krásivek, krásnooček a rozsivek.
Více informací

Kdo bydlí ve fytotelmatech?

Fytotelmata jsou drobné vodní nádržky v tělech suchozemských rostlin. Může to být např. mezi kořeny stromů a na pařezech (dendrotelma), ale i v úžlabí listů bylin. Některé studie z posledních let ukazují, že představují zajímavý habitat pro sinice, protista a drobné živočichy.
Více informací

Sezónní dynamika (nejen planktonních) sinic a řas v tůních

Rozličné trvalé tůně představují zajímavý biotop, často s vyvinutou vegetací vodních a mokřadních rostlin, které poskytují (mikro)habitaty pro sinice a řasy, které tyto tůně obývají. Zajímavým tématem je jejich sezónní dynamika a to i v zimních měsících, kdy jsou tůně pokryté ledem. Jako vhodné biotopy se nabízejí například Tůně u Špačků, Dráchovské tůně nebo Řídká Blana.
Více informací

Dynamika nárostových sinic a řas v tocích

V tekoucích vodách se při vhodných environmentálních podmínkách mohou rozvíjet na ponořených substrátech nárostová společenstva sinic a řas a později také mechorostů. To, jaká společenstva se na daném místě toku vytvoří, souvisí s nároky nárostových sinic a řas na světlo, proudění, živiny, podklad apod. Díky kombinaci těchto faktorů se mohou vytvořit variabilní společenstva zajímavá svou diverzitou a také dynamikou - právě to by bylo předmětem studia v této práci.
Více informací

Biodiverzita sinic a řas vybraných studánek

Některé studie ukazují, že studánky často představují oligosaprobní vodní biotopy s podmínkami vhodnými pro růst a rozvoj bentických a epilitických, případně epifytických, sinic a řas. Díky svým hydrochemickým vlastnostem představují specifický biotop, který často hostí vzácné druhy těchto organismů.
Více informací

Terénně-laboratorní práce

Vliv těžkých kovů na sinice a řasy rostoucí na stavbách

Sinice a řasy osidlují kromě přirozených substrátů, také člověkem vytvořené substráty a to včetně nejrůznějších staveb. V tomto již tak stresovém prostředí můžeme také předpokládat vliv kumulace těžkých kovů přítomných v ovzduší a jejich stresové působení na řasy na osídlených substrátech, především v městském prostředí.
Více informací

Sukcese fototrofních biofilmů na umělých substrátech

Sinice a řasy jsou nedílnou součástí vodních a terestrických společenstev a výskyt některých z nich je typický pouze pro specifická stanoviště. Díky tomu se, mimo jiné, používají ve forenzní praxi jako stopy při vyšetřování trestných činů. Navrhované téma bakalářské práce na uvedené užití navazuje.
Více informací

Aeroplankton - vzdušné sinice a řasy

Aeroplankton představuje společenstvo především mikroskopických organismů, které se vznášejí ve vzduchu a jsou unášené vzdušnými proudy. Součástí aeroplanktonu je velké množství druhů virů, bakterií, protistních organismů, mechů, játrovek, pylových zrn apod. Sinice a řasy jsou nedílnou součástí tohoto společenstva a šíření vzduchem může hrát důležitou roli v jejich distribuci a biogeografii.
Více informací

Tajemné rody sinic – ulov, zdokumentuj, ochoč a osekvenuj!

Sinice spousta lidí vnímá jen jako neobyčejně hojné organizmy vodního květu, který nám zabraňuje se koupat. Nic ale nemůže být vzdálenějšího pravdě. Existuje celá řada druhů a rodů sinic, které se vzácně vyskytují na nejrůznějších lokalitách. Společné je jim to, že je mnoho lidí nevidělo, ještě méně lidí je důkladně zdokumentovalo (tím myslíme pořádné mikrofotografie) a už vůbec nikdo je důkladně nestudoval moderními metodami molekulární biologie nebo elektronové mikroskopie. Práce by probíhala v horských a podhorských tekoucích vodách anebo v malých čistších stojatých vodách (různé typy mokřadů).
Více informací

Čínská řasa Jaoa v Alpských jezerech – náhoda nebo invaze?

Zelená řasa Jaoa z řádu Ulvales se původně vyskytuje v horských potocích v Číně, kde vytváří porosty na kamenech a vodních rostlinách. Byla již ale nalezena i v jezerech na jižním i severním úpatí Alp.
Více informací

Laboratorní práce

Biosyntéza a evoluce neobvyklých cyanotoxinů

Cílem práce je molekulární a bioinformatická analýza genových klastrů (biosyntetických drah) pro vybrané neobvyklé či nové cyanotoxiny.
Více informací