ALGOLOGIE 

glaucophyta

Celková charakteristika a stavba buňky

Toto oddělení je poněkud diskutabilním útvarem. Vnitřní struktura této skupiny je tak nejednoznačná, že občas není považována za oddělení, ale spíše za nesourodý konglomerát druhů příslušících každý do jiné skupiny. Jejich základním společným znakem je velmi pevný symbiotický svazek sinice jako tzv. cyanely a hostitelského organismu (SITTE 1993). V podstatě jde o to, že u několika málo “hostitelů” supluje buňka sinice chloroplast. Celosvětovně je jich 26 (Algaebase.org.), u nás zhruba 3.

BOXÍK

Některé organismy, dříve řazené do Glaucophyta byly na základě moderního zkoumání již přeřazeny do jiných skupin. To je příklad r. Glaucosphaera (dnes se má spíše za to, že je to ruducha) a Paulinella chromatophora (dnes prvok ze skupiny kořenonožci, BHATTACHARYA et al. 1995, resp. řazena do skupiny Rhizaria). Některé to přeřazení možná ještě čeká – viz dříve celková nejasnost této skupiny.

Problém s cyanelami je v tom, že se poněkud liší od chloroplastů, ale i od sinic. Od chloroplastů se liší tím, že mají peptidoglykanovou stěnu jako sinice a i jejich vnitřní uspořádání je podobné spíše sinicím (thylakoidy, karboxyzómy atd.). Pigmenty jsou skoro stejné jako u sinic (chlorofyl a, betakaroten, zeaxanthin, Takaishi, 2011), jen u nich patrně chybí fykoerythrin. Jejich hlavním fotosyntetickým produktem je glukóza, ale “hostitelská buňka” někdy obsahuje v cytoplazmě i škrobová zrna. V optickém mikroskopu se odliší od ostatních řas svým nápadně modrozeleným “chloroplastem” a od sinic bezbarvou okolní cytoplazmou.


Rozmnožování

Je známo jen nepohlavní rozmnožování pomocí zoospor ev. autospor, pohlavní rozmnožování nebylo dosud pozorováno.


Ekologie

Jsou to sladkovodní organismy, většinou bičíkovci.


Fylogeneze

SSU rDNA analýzy cyanel ukazují, že jsou monofyletické, ale také že nejsou geneticky totožné s recentními sinicemi. Nukleoplazma, čili hostitelská buňka cyanely, vychází většinou fylogeneticky do příbuzenstva Cryptophyta (MEDLIN & SIMON 1998), ale uvažuje se i o blízkém příbuzenském vztahu k ruduchám. Nejsou známé žádné fosilní nálezy Glaucophyta.


Přehled zástupců

Méně významní a prozkoumaní zástupci: Archeopsis, Glaucystopsis, Peliania, Strobilomonas, Cyanoptyche, Chalarodora (SECKBACH 1994).

U nás se žádný zástupce této skupiny nevyskytuje příliš hojně.

Letem světem aneb alespoň tohle si před zkouškou přečtěte

O těchto organizmech je toho známo tak málo, že to prostě zestručnit nelze. Tak si to přečtěte v plné verzi, ano?

Literatura