ALGOLOGIE 

ZELENÉ ŘASY - chlorophyta

Třída Chlorophyceae

Celková charakteristika

Kokální, bičíkovci (samostatně žijící i koloniální), kolonie, coenobia, trichální až heterotrichální stélky. Vegetativní buňky jsou většinou jednojaderné a haploidní (diploidní fází je jen zygota). Bičíkatá stádia jsou nahá nebo mají specifickou buněčnou stěnu-chlamys (chlamys = řecky plášť nebo svrchní oděv).

 

Stavba buňky

Stěna nebičíkatých stádií je dosti pevná, často vícevrstevné a polysacharidová. U některých druhů bývá ještě vyztužena velice odolným sporopoleninem (polymer odvozený od karotenoidů, velice odolný je zejména vůči kyselinám). Buněčná stěna bičíkovců je nahá nebo obalená tzv. chlamys (bílkoviná vrstva, která neobsahuje polysacharidovou mikrofibrilární složku, ale je celá z glykoproteinu s vysokým obsahem aminokyseliny hydroxyprolinu.

Chloroplast je ve většině případů s pyrenoidem. Dělení je uzavřená nebo částečně otevřená ortomitóza, při níž se vytváří fykoplast. Z endoplazmatického retikula vzniká tzv. septum, které odděluje dceřinné protoplasty.

 

Rozmnožování

Nepohlavní

u volně žijících bičíkovců běžně probíhá schizotomie. Koloniální typy vytváří tzv. dceřiná coenobia – viz dále r. Volvox . Kapsální, kokální a trichální typy se rozmnožují zoosporami autosporami nebo aplanosporami.

Pohlavní

jednotlivé rody – i různé druhy stejných rodů (původně Chlamydomonas ) se rozmnožují různě, jsou zastoupeny všechny varianty – jsou schopni izogamie, anizogamie i oogamie (Volvox např.). Všechny typy mohou být homo- i heterothalické (jednodomé i dvojdomé). Koloniální i trichální a heterotrichální typy se rozmnožují izogamií, anizogamií nebo oogamií (např. řád Oedogoniales).

 

Ekologie

Vzhledem k obrovské šíři skupiny nemají Chlorophyceae společnou ekologii, snad jen to, že velká většina zástupců jsou sladkovodní typy, ale zahrnuje také značné množství zástupců půdních, aerických a extrémofilních.

 

Fylogeneze

Pro popis stavu našich znalostí fylogeneze a systému zelených řas se nejlépe hodí slova, která použil tým dr. Lothara Krienitze při popisu situace u kokálních zelených řas – nacházíme se ve fázi dramatických změn.

Nejsou známy téměř žádné paleontologické nálezy, pouze schránky druhu Phacotus lenticularis z třetihorních sedimentů.

Současný systém Chlorophyceae je založen na molekulárních analýzách jaderného genu 18S rDNA. Vyšší jednotky, tzn. řády, se zdají být jasně definované. Ovšem není vyloučeno, že s přibývajícím počtem sekvenovaných taxonů se nebudou objevovat nové řády. Současné členění odráží jen data, která máme k dispozici právě teď (počet osekvenovaných taxonů a molekulární analýzy založené pouze na 18S rDNA). Dříve rozpoznávaná skupina Chlamydophyceae (např. Volvox, Chlamydomonas) je nyní začleněná do skupiny Chlorophyceae jako řád Volvocales (Pröschold a kol. 2001, Nakada a kol. 2008, Nakada a Nozaki 2009).

Jasně je potvrzená monofylie u řádů: Oedogoniales, Chaetophorales a Chaetopeltidales (Booton a kol. 1998, Alberghina a kol. 2006, Sanchez-Puerta a kol. 2006) ovšem příbuzenské vztahy mezi těmito třemi skupinami už tak zcela jasné nejsou.

Mnoho rodů, které byly řazeny do řádu Chaetophorales patří do jiných řádů Chlorophyceae, např. Pseudulvella do Chaetopeltidales (Sanchez-Puerta a kol. 2006) nebo dokonce spadají do jíné skupiny, např. Pleurastrum a Chamaetrichon do Ulvophyceae (Friedl a Zeltner 1994, Friedl 1996), Coleochaete do Mesostigmatophyceae (Marin a Melkonian 1999), Microthamnion do Trebouxiophyceae (Friedl 1996).

Některé "jasně" vymezené rody na základě morfologických znaků se ukázaly být parafyletickými nebo polyfyletickými, např. Ankistrodesmus a Monoraphidium (Krienitz a kol. 2001), Scenedesmus (Van Hannen a kol. 2002, Hegewald a Wolf 2003), Pleurastrum (Friedl 1996), Chlamydomonas (Pröschold a kol. 2001), Oedogonium (Alberghina a kol. 2006). U některých rodů (např Stigeoclonium, Draparnaldia, Chaetophora) monofylie zatím není potvrzena.

 

 

Přehled zástupců

Přehled řádů byl vytvořen na základě dostupných studií jaderného genu 18S rDNA (např. Friedl a Zeltner, 1994, Friedl 1996, Pröschold a kol. 2001, Nakada a Nozaki 2009, sesumarizováno Melkonián a Surek 1995, Lewis a McCourt 2004, Pröschold a Leliaert 2007).

 

řád Volvocales
převážně bičíkovci (samostatně žijící i koloniální) se specifickou buněčnou stěnou (chlamys), u některých taxonů může chybět (např. Dunaliella). Konfigurace bazí bičíků je CW.

Volně žijící bičíkovci:

Coenobiální druhy:
coenobium je zvláštní typ kolonie, ve které jsou všechny buňky z jedné generace.

Kapsální druhy
nepohyblivé buňky žijící ve slizu. Jsou velmi podobné palmelovým stádiím u chlamydomonád.

Kokální druhy
jsou volně žijící nebo přisedlí, u těchto typů chlamys obsahuje i malé množství polysacharidového materiálu a občas mají ještě zbytky bičíkatého vzhledu – stigma, pusulu.

řád Microsporales
vláknité, mononukleární typy. Buněčná stěna je dvojdílná, rozdělená na H-kusy, podobně jako u Tribophyceae (Xanthophyceae). Buňky obsahují mnoho nástěnných vločkovitých chloroplastů. Pyrenoid může chybět. Rozmnožují se nepohlavně dvoubičíkatými zoosporami nebo autosporami.

Řád Sphaeropleales
kokální a coenobiální typy s mononukleárními a polynukleárními řád druhy. Dle rozmnožování se dají rozdělit na zoosporinní, autosporinní.

Coenobiální zástupci:

Polynukleární druhy s kokální stélkou

Mononukleární druhy a kokální stélkou, zoosporinní typy

Mononukleární typy s kokální stélkou, autosorinní typy 

 Mononukleární typy s kokální stélkou, coenobiální

řád Oedogoniales
tvoří monofyletickou skupinu (Alberghina a kol. 2006), má trichální nebo heterotrichální polární stélky, přisedlé bazální buňkou k podkladu. Buněčné stěna je dvoudílná, nesrůstá uprostřed, ale v horní třetině buňky. To tvoří při dělení buněk typické límečky. Chloroplast je síťovitý a obsahuje hodně pyrenoidů. Buňky obsahují velké jádro.
Mají specifický typ nepohlavního rozmnožování, při kterém vzniká jedna stefanokontní zoospora, která má na předním konci asi 40 bičíků. Zoospora vyrejdí z mateřské buňky, přisedá k podkladu a změní se v bazální buňku.
Pohlavní rozmnožování je oogamie se speciálními typy samčích gametangií (makrandrium a nanandrium). Celý proces je řízen feromony (zejména circeinem, který indukuje tvorbu anteridií). Z vegetativní buňky vznikne antheridium, v něm se vyvinou 1-2 stefanokontní spermatozoidy. Ty vyrejdí a oplodní oosféru v oogoniu (existují homothalické i heterothalické druhy). Tímto způsobem probíhá rozmnožování u tzv. makrandrických typů.
U nanandrických typů se z vegetativní buňky stane androsporangium (ne antheridium). V něm se vyvine stefanokontní androspora, která vyrejdí a přisedne na buňce poblíž oogonia, kde vyklíčí v krátké vlákno (2-3 buněčné). V poslední buňce tohoto nanandria se vytvoří dva spermatozoidy, které oplodní oosféru (může opět probíhat homothalicky i heterothalicky).
Oosféra je téměř kulatá a má také dvoudílnou stěnu, jako vegetativní buňky. Tyto dvě půlky buněčné stěny se rozevřou v otvor zvaný mikropyle, kterým dovnitř vzniká spermatozoid. Tlustostěnná zygota může být ostnitá nebo vrásčitá.

řád Chaetophorales
rozvětvená (heterotrichální) stélka, zpravidla u ní můžeme rozlišit poléhavý (prostrátní) systém, který přiléhá k podkladu, a vzpřímená vlákna. Monofylie řádu byla potvrzena na základě jaderného genu 18S rDNA (Booton a kol. 1998), ale příbuznost s ostatními řády je zatím nejasná, patří do cladu OCC (Oedogoniales, Chaetopeltidales a Chaetophorales), (Booton a kol. 1998). Ještě více nejasná je situace uvnitř řádu, tzn. jaké rody vlastně do řádu Chaetophorales patří a jestli jsou opravdu monofylietické nebo jsou parafyletické nebo polyfyletické.

řád Chaetopeltidales
jednobuněčné, koloniální, pseudoparenchymatické a parenchymatické typy stélky, poslední dva zmíněné typy mohou tvořit disk. Chloroplast je parietální s jasně viditelným pyrenoidem, mezi buňkami chybí plasmodesmata. Zoospóry jsou čtyř bičíkaté a typickou ultrastrukturou (O´Kelly a kol. 1994, Sanchez-Puerta 2006). Podle molekulárních analýz (jaderný (18S) a chloroplastový (16S) gen) spadá řád Chaetopeltidales do blízkosti Chaetophorales a Oedogoniales a tvoří společně tzv. OCC clade (Oedogoniales, Chaetophorales a Chaetopeltidales) Sanchez-Puerta a kol. 2006, Turmel a kol. 2008.

Literatura