Studium fykologie

Naše pracoviště je tvořeno především roztomile praštěnou skupinou pedagogů a studentů, kteří společně pracují na několika nosných tématech. Základní a nejpočetnější pracovní skupina se věnuje sinicím (Cyanobacteria) a to zejména jejich taxonomii a systematice a také jejich ekologii ve speciálních biotopech – tropickém pralese, bažinách, nárostech na skalách a podobně. Pravidelně se ale u nás vyskytuje nějaký student s jinou oblastí zájmu a vymyslí si práci na skupině, kterou normálně neděláme – máme teď specialisty na krásnoočka (Euglenophyta). Tyhle odchylky všemožně podporujeme – třeba sháněním zahraničních specialistů na daný obor – protože si tím všichni rozšiřujeme obzory a v neposlední řadě zvyšujeme pravděpodobnost zaměstnání absolventů v oboru. Také slušně vybavená příruční knihovna se nesoustředí jen na sinice, ale na všechny skupiny řas.

Technické vybavení laboratoře je na slušné úrovni. Máme dva mikroskopy Olympus BX51 s Nomarského diferenciačním kontrastem a digitálními kamerami DP 74 pro pořizování kvalitních fotografií. Máme vybavenou kultivační laboratoř pro pěstování mikrobiálních kultur s klimatizovaným provozem a příslušným nutným vybavením (laminární boxy, autoklávy, kultivačními boxy, přístroj na výrobu demineralizované vody, digestoř atd.). Často a rádi využíváme služeb plně vybavené laboratoře molekulárních metod naší katedry a Laboratoře elektronové mikroskopie Biologického centra AV ČR.

Disponujeme rovněž kompletním vybavením pro odběry vzorků v terénu, a to včetně menší flotily nafukovacích kánoí typu Pálava. Pro základní mikroskopické rozbory v terénu máme sestavu mikroskopu Olympus CX21, digitální kamery a notebooku, která je napájena fotovoltaickým systémem, případně elektrocentrálou Honda 10i, což nám umožňuje práci i mimo civilizaci.

Zahraniční spolupráce algologické laboratoře je dost rozsáhlá a týká se i studentů. Každoročně pořádáme letní kurz na determinaci sinic pro zahraniční zájemce, pravidelně jsou u nás studují či na vědeckých stážích pobývají kolegové z různých zemí a podobně.

Doporučené kurzy

Algologické kurzy:

 • KBO/134 │ Fykologie (algologie) │ Bc.
  Jan Kaštovský a Josef Juráň
  Základní kurz, základní informace, běží každý rok.

 • KBO/128 - 129 │ Fykologické determinační praktikum 1 a 2 │ Bc., Mgr.
  Jan Mareš a Tomáš Hauer
  Kurz zaměřený na mikroskopické určování řas a sinic, částečně probíhá v Českých Budějovicích, hlavní část se ale realizuje na nějaké vzdálenější zajímavé lokalitě, několik dní se dopoledne sbírají vzorky a odpoledne se mikroskopují a určují. V lichých letech běží č. 1, v sudých č. 2.

 • KBO/142 │ Základy ekologie sinic a řas │ Bc., Mgr.
  Jan Kaštovský, Josef Juráň
  Úvodní informace z oboru - fytoplankton, nárostová společenstva, mořské řasy, aerické řasy a sinice, extrémofilní organismy, biotické interakce, biogeografie, bioindikace apod. Běží obrok.

 • KBO/290, 291 │ Algologický seminář pro pokročilé 1 a 2 │ Bc., Mgr.
  Josef Juráň, Jan Kaštovský, Tomáš Hauer
  Semináře pro studenty i zaměstnance, zpravidla formou journal-clubu. V případě zájmu běží jeden z nich každý rok.

 • KBO/298Algologické kultivační techniky │ Bc., Mgr.
  Josef Juráň
  Pokročilý kurz jehož cílem je poskytnutí širokého spektra informací o způsobech zpracování přírodního materiálu, především izolace zájmových organismů do klonálních kultur a jejich dlouhodobém udržování. Běží v lichých letech
  . • KBO/318 │ Biotechnologie fototrofních mikroorganismů │ Mgr.
  Tomáš Hauer
  Představení praktického využití sinic a řas v různých oborech lidské činnosti a základní vhled do technologií masové kultivace.

 • KBO/008 │ Algologický projekt │ Bc., Mgr.
  Tomáš Hauer a Josef Juráň
  Praktický kurz, jehož cílem je připravit optimální management zvolené lokality na základě získaných dat s využitím sinic a řas jako bioindikátorů.

 • KBO/441, 442 Speciální fykologie I. a II. │ Bc., Mgr.
  Vysoce specializované přednášky, běží jedna z nich každý rok v letním semestru. Téma není nikdy stejné, většinou se vrhneme na detailní prozkoumání nějaké skupiny řas nebo sinic, taxonomické nebo ekologické. Akce se účastní četní zvaní odborníci odjinud.


Kurzy, ve kterých jsou sinice a řasy výraznou měrou zmiňovány:

 • KBO/147 │ Biogeografie protistních organismů │ Bc., Mgr.
  Josef Juráň
  Kurz věnující se rozšíření protist na Zemi, způsobům šíření, geografických bariérám, speciaci, ale také problematice biologických invazí protist a možnostem praktické ochrany jejich biotopů.

 • KBO/161 │ Biologie protist │ Bc., Mgr.
  Josef Juráň a Marie Jalovecká
  Náplní kurzu je blíže se seznámit se stavbou buňky zástupců významných skupin protist a s fylogenetickými vztahy v rámci i mezi jednotlivými vývojovými liniemi protist.

Kurzy vhodné pro ekologicky zaměřené studenty

 • KBE/457 Limnologie tekoucích vod – J. Seďa

 • KBE/461 Moderní limnologické metody – K. Šimek

 • KBE/475 Obecná limnologie – J. Vrba

 • KBE/465 Speciální limnologie – J. Vrba

 • KBE/452 Základní limnologické metody – J. Kopáček

 • KBE/466 Ekologie fytoplanktonu – P. Znachor

 • KBE/451 Hydrobiologické exkurze – P. Blábolil & kol.

 • KBO/332 Plánování a hodnocení ekologických experimentů - J. Lepš, P. Šmilauer

Kurzy vhodné pro taxonomicky a molekuláně zaměřené studenty

 • KBO/309 Metody molekulární biologie v rostlinné ekologii a systematice - P. Koutecký & kol.

 • KBO/312 Základy rostlinné taxonomie - M. Štech, J. Kučera

 • KEBR/320 Molekulární biologie sinic – M. Tichý

 • KEBR/626 Elektronová mikroskopie pro biology I. – J. Nebesářová

 • KEBR/627 Elektronová mikroskopie pro biology II. – J. Nebesářová

 • KZO/593 Molekulární fylogenetika - V. Hypša