Výzkum 

VÝZKUM KRÁSNOOČEK

Krásnoočka jsou kosmopolitně rozšířená, extrémně různorodá skupina organismů. Tradičně se řadí mezi řasy, nicméně obsahují i taxony, které pozbyly či nikdy nezískaly plastidy a jejich výživa je heterotrofní (bezbarvá krásnoočka). Představují podstatnou část řasových a protistních společenstev edafonu, planktonu a bentosu (bezbarvá krásnoočka zaujímají majoritní zastoupení v biomase bentických protistních společenstev). Studium jejich fylogeneze a ultrastrukturální morfologie nastiňuje mnoho zásadních a zajímavých jevů v evoluci (endosymbióza, sekundární heterotrofie, molekulární architektura a přestavba plastidů, mixotrofie). 

Výzkum krásnooček v naší laboratoři se zaměřuje především na jejich floristiku, biogeografii, ekologii a studium kryptické diverzity. V minulosti byl vytvořen check-list fotosyntetických krásnooček v ČR, v aktuální době vzniká check-list bezbarvých krásnooček v ČR. V rámci floristické studie bezbarvých krásnooček vznikla dosud nejrozsáhlejší internetová galerie jejich mikrofotografií. Každoročně pořádáme mezinárodní determinační kurz krásnooček.

Vybrané publikace: