Výzkum

Výzkum naší laboratoře se soustředí na čtyři hlavní výzkumná témata, z nichž některá se mezi sebou částečně překrývají. V současné době řešíme několik projektů, které souvisejí s naším výzkumem.

Sinice

Krásnoočka

Parožnatky v ČR

Sinice a řasy extrémních biotopů

Flóra sinic a řas České republiky

Krom výzkumných otázek se také věnujeme floristickým studiím napříč Českou republikou, a to ve formě smluvního výzkumu (např. mapování biotopů v CHKO Brdy, flóra parožnatek), bakalářských diplomových prací anebo během kurzů v rámci výuky na PřF JU. 

Naším cílem je přispět k poznání druhové bohatosti sinic a řas našeho státu, představit ji našim studentům i odborné a laické veřejnosti. 

Zásadním výstupem, ve spolupráci s kolegy z dalších institucí, je v nedávně době vydaná dvoudílná monografie Atlas sinic a řas ČR, který v současnosti představuje nejucelenější českou determinační příručku určenou jak studentům, tak lidem z praxe.

Spolupráce s praxí

Členové laboratoře často spolupracují s orgány ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, krajské úřady) a provádí pro ně průzkumy výskytu řas a sinic v nejrůznějších chráněných oblastech napříč republikou (např. pilotní průzkum řas a sinic v CHKO Brdy, na revitalizovaném rašeliništi u Hory Svatého Šebestiána, průzkum v Labském dole v Krkonoších, pravidelný monitoring výskytu parožnatek na vybraných lokalitách v celé ČR).

Víceméně pravidelně pořádáme determinační kurzy, jichž se mimo vědců a studentů hojně účastní i pracovníci z vodohospodářské praxe. Členové laboratoře se rovněž jako lektoři pravidelně účastní determinačních kurzů pořádaných Českou algologickou společností.