Virtuální praktikum

Sinice - CYANOBACTERIA

 • prokaryotické organismy

 • komplikovaná BS

 • thylakoidy + fykobilizomy

 • sinicový škrob

 • heterocyty – fixace N2

 • akinety – klidová stadia

 • některé mají plynové měchýřky – aerotopy – vznášení ve vodním sloupci

 • skoro všechny biotopy

 • jen nepohlavní rozmnožování

 • jednobuněční zástupci, kteří žijí buď samostatně, nebo se sdružují do kolonií - zástupci řádů z Chroococcales, Chroococcidiopsidales, Gloeobacterales, Pleurocapsales a Synechococcales


 • jednoduché vláknité sinice - zástupci z řádů Oscillatoriales, Synechococcales a Spirulinales


 • vláknité sinice s heterocyty, občas s nepravým, ale nikdy s pravým větvením - část zástupců řádu Nostocales


 • vláknité sinice s heterocyty a s pravým větvením - část zástupců řádu Nostocales

Přehled zástupců

 • koloniální sinice, nejčastěji 2-4 buňky uložené v různě silném slizu

 • bentický, různé typy stojatých vod

 • buňky uložené v různě vyvinutém slizu, velikost buněk a struktura kolonií jako hlavní určovací znak

 • buňky obsahují aerotopy

 • planktonní; stojaté eutrofní vody (rybníky, přehrady…), součást vodních květů


 • sférické duté kolonie, buňky na slizových stopkách

 • buňky obsahují aerotopy

 • planktonní; stojaté eutrofní vody (rybníky, přehrady…), součást vodních květů


 • vláknité sinice - vlákna rovná nebo spirální

 • tvorba heterocytů a akinet

 • buňky obsahují aerotopy

 • planktonní; stojaté eutrofní vody (rybníky, přehrady…), součást vodních květů


 • vláknitá sinice - vlákna se ke konci zužují

 • tvorba heterocytů a akinet

 • buňky obsahují aerotopy

 • planktonní; stojaté eutrofní vody (rybníky, přehrady…), součást vodních květů


 • jednoduchá vlákna bez heterocytů a akinet

 • buňky obsahují aerotopy

 • planktonní; stojaté eutrofní vody (rybníky, přehrady…)


 • jednoduchá nevětvená vlákna, buňky ve vlákně širší než delší (obdélníkový tvar)

 • bez heterocytů, akinet a aerotopů

 • typický pohyb (tzv. drkání)

 • bentos – sladkovodní i mořský

   • na hladině rybníků lze najít ze dna odtržené kolonie Oscillatoria

 • nevětvená vlákna ve slizových pochvách, buňky +/- čtvercové

  • souvislé povlaky stmelené slizovými pochvami

 • koncová buňka opatřená čepičkou

 • komplikovaný rod, molekulární data ukazují, že se jedná o více morfologicky si poměrně podobných rodů

 • nárosty na nejrůznějších substrátech tekoucích i stojatých vod, aerofyticky na povrchu půd

(dříve Arthrospira, komerčně jako Spirulina)

 • lehce spirální, zvlněná vlákna

 • viditelné přepážky mezi buňkami

 • průmyslové využití jako potravní doplňky, potrava apod.

 • bentické i planktonní, sladkovodní i salinní


 • nevětvená vlákna ve společném slizovém obalu - koloniální

 • makroskopické kolonie

 • heterocyty

 • nejčastěji povrch půdy

  • některé druhy vodní

  • časté symbiotické interakce (lišejníky, cykasy apod.)

 • výrazně heteropolární vlákna

 • makroskopické slizové kolonie s radiálním uspořádáním vláken

 • slizový obal, heterocyty, akinety

 • některé druhy planktonní, u nás nejčastěji epifyt čistých stojatých vod


Kolonie radiálně uspořádaných vláken

► Detail vlákna Gloeotrichia s heterocytem (dole) s navazující vznikající akinetou

Typy větvení u sinic

Nepravé větvení

 • vlákna jsou spolu spojena jen slizovou pochvou a ne fyziologicky

 • např. Scytonema

Pravé větvení

 • vlákna jsou spolu spojena fyziologicky

 • větev vzniká změnou v ose dělení

 • např. Stigonema


 • jednotlivá vlákna ve slizových obalech

  • slizové obaly často zabarvené (ochrana proti záření)

 • nepravé větvení

 • heterocyty

 • nárosty na substrátu, často aerofyticky na smáčených plochách