ALGOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ TECHNIKY

Kultivační média 

Definovaná sladkovodní média

Běžně používaná kultivační média jsou převážně roztoky anorganických solí, v některých případech doplněných o organickou složku (např. glukóza, pepton) nebo o půdní či rašelinný extrakt (viz Kapitola 3.6), v případě některých skupin řas jsou využívána média tvořená převážně organickými látkami, typickým příkladem je kultivační médium určené pro rod Euglena.  Výhodou kultivačních médií s jasně definovaným složením je reprodukovatelnost experimentů, mírně komplikované je to v situaci s přídavkem organické složky, kterou pak autoři nebo i sbírky řas řeší uvedením přesného výrobce a výrobního čísla chemikálie, která byla pro médium použita; přídavek půdních nebo rašelinových extraktů do jisté míry omezuje reprodukovatelnost výsledků.

V následujícím přehledu budou zahrnuta jen ta kultivační média, která se běžně využívají při kultivaci sinic a řas, případně doplněná o možné modifikace. Při kultivaci sinic a řas je zásadní myslet na to, že médium využité pro izolaci a následné udržování má co nejvíce odpovídat svým složením podmínkám, ve kterých byl materiál sbírán, není proto dobré sklouznout k rutinnímu používání omezeného počtu běžných kultivačních médií, naopak je dobré hledat stejné nebo příbuzné organismy v různých sbírkách (viz Box 1.1) a zkoušet využívat média, která pro jejich kultivaci využívají tyto sbírky; dobrý přehled běžných a speciálních kultivačních médií uvádí Andersen et al. (2005).


V některých případech dochází k obohacování syntetických médií o organické látky, ať už v podobě čistých chemikálií nebo zrnek pšenice, hrášku apod., většinou jsou tato média využívána pro mixotrofní řasy, např.:

 

Některé, často běžně fotosyntetizující, řasy vyžadují kultivaci v médiích obsahující především organické látky – Polytoma médium (octan sodný, kvasničný extrakt, trypton), Euglena médium (octan sodný, kvasničný extrakt, trypton, pepton), Porphyridium médium (kvasničný extrakt, trypton, půdní extrakt). V případě takovýchto médií je zásadní udržovat kulturu ideálně v axenickém stavu, jelikož výraznější bakteriální kontaminace může celou kulturu bez větších problémů přerůst a znehodnotit.

Zvláštní kapitolou syntetických médií jsou média určená pro extremofilní řasy, především pro takové řasy, které se vyskytují v biotopech s extrémně nízkým pH, např. Cyanidium médium (pH ≅ 2,5 až 4), Galdieria médium (pH ≅ 1,8), modifikace BBM média pro kultury Euglena mutabilis (pH ≅ 2 až 3). Příprava médií je stejná jako u ostatních typů, s konečnou úpravou pH nejčastěji s použitím 0,1 M kyseliny sírové nebo 5 % kyseliny chlorovodíkové. Komplikovaná situace je v případě médií ztužených agarem, jehož struktura je v důsledku působení nízkého pH během autoklávování poškozena a média netuhnou. Pro přípravu těchto médií je potřeba připravit si dvakrát koncentrovaný roztok média s pH upraveným na požadovanou hodnotu a dvakrát koncentrovaný roztok agaru. Tyto roztoky se zklávují odděleně, nechají mírně zchladnout a smíchají se dohromady.