lIDÉ

ester staříková

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: ernneytears_at_seznam.cz

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

2019 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Sezónní dynamika bičíkatých řas v různých typech rybníků.

Školitel: Josef Juráň

Cíle práce:

 1. literární rešerše k tématu dynamiky bičíkatých řas v různých typech stojatých vod;

 2. floristicko-ekologická studie vybraných lokalit v okolí Toužimi:

    • pilotní průzkum v průběhu vegetační sezóny 2019, vytipování vhodných lokalit (+/- 10) pro systematické sledování;

    • měření základních chemických a fyzikálních vlastností vody (vodivost, pH, teplota, průhlednost…), základní chemické analýzy (fosfor, dusík…) a stanovení obsahu chlorofylu;

    • odběry vzorků planktonu a metafytonu, odběry jaro, léto, podzim;

    • determinace bičíkatých řas ve vzorcích, spolu s dalšími skupinami řas;

    • statistické zpracování získaných dat, vyvození ekologických závěrů, diskuse s literárními daty.