Vítejte na stránkách fykologické laboratoře PřF JU

Fykologie (z řeckého fykos = řasy) nebo též algologie (z latinského algae = řasy) se na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje v rámci kateder botaniky (systematické přednášky a semináře) a ekologie (ekologické a hydrobiologické aspekty). Tento obor je u nás možné studovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Koncentrace fakulty a mnoha biologických ústavů Akademie věd ČR v jižních Čechách dělá z tohoto regionu místo z největším počtem odborníků na řasy a sinice v republice a nejspíš i na východ od Rýna.

Naše laboratoř se zabývá výzkumem biologie sinic a řas ve vodních i terestrických prostředích. Věnujeme se hlavně modernímu taxonomickému přístupu k různým skupinám řas a zejména sinic, velkou pozornost věnujeme rovněž strategiím přežití řas a sinic v extrémních podmínkách. Pracujeme pomocí nejrůznějších metod, od kvalitní optické mikroskopie přes mikroskopii elektronovou až po molekulárně-biologické metody.

Naši studenti mají zaručený přístup k modernímu vybavení laboratoře a k četným mezinárodním kontaktům, včetně magisterského studia v USA. Hotoví studenti algologie nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve státem finacovaných i soukromých laboratořích a v organizacích sledujících kvalitu vody (zdravotní ústavy, podniky povodí).


 Témata diplomových prací 2014


  Aktuality:

  • Česká algologická společnost a Botanický ústav AV ČR zvou na pravidelnou Pracovní konferenci České algologické společnosti, která se bude konat 15 až 19. září 2014 v Rožmberku nad Vltavou. Přihlášky a bližší informace na: jaromir.lukavsky@ibot.cas.cz.
  • Od 9. do 12. října se ve Zlaté Koruně koná 25. jubilejní ročník Chantransie, tedy setkání potenciálních, stávajících i bývalých studentů algologie sestávající z přednášek, terénního výletu i společenských akcí. Bližší informace na webu.
  • V sekci studijní materiály na našem katedrálním webu najdete materiály ke kurzům: Fykologie - cvičení, Základní algologické metody - seminář, Fykologické determinační praktikum a Algologický seminář (přístup přes heslo, které vám sdělí vedoucí jednotlivých kurzů)