Nabídka diplomových prací

Protistní organismy ve výuce na školách

Výuka systematické botaniky nebo zoologie nepatří na základních a středních školách k nejoblíbenějším částem biologie, v rámci toho jsou výrazně upozaděny protistní organismy (v klasickém středoškolském pojetí řasy, prvoci a některé houbám podobné organismy), a to přesto, že tyto organismy jsou poměrně zásadní pro život na Zemi. Navíc systematika protistních organismů, stejně jako většiny skupin, prodělala v posledních letech velké změny - v podstatě se otřásla v základech. Tyto změny v systému živého světa, spolu s mírným přehlížením protistních organismů při výuce, přinášejí zajímavé otázky a možná i výzvy spojené s výukou věnované těmto organismům na základních i středních školách.


Návrhy možných témat:

Zavádění nového systému eukaryot do výuky
V posledních dvou desetiletích se díky moderním molekulárně biologickým metodám zcela mění náš pohled postavení jednotlivých skupin organismů v systému živého světa. U mnoha klasických skupin se ukazuje jejich nepříbuznost a některé tradiční říše se rozpadají a stávají se součástí nových velkých skupin. Tyto poměrně dynamické změny přinášejí zásadní otázku, jakým způsobem je začlenit do výuky.
Práce by měla tři hlavní cíle: (1) porovnání dostupných učebnic, v nejlepším případě i zahraničních, a jejich pojetí členění eukaryotických organismů do říší/skupin; (2) dotazníkové šetření mezi vyučujícími k zjištění jejich postoje k zavádění nového systému eukaryot do výuky; (3) návrh možného pojetí výuky v kontextu aktuálního systému eukaryot.

E-learningová stránka
Téma sinic a řas je vzhledem k převažujícím mikroskopickým rozměrům většiny jejich zástupců pro studenty poměrně abstraktním tématem. To nabízí možnosti využití moderních digitálních technologií v kombinaci s metodami e-learningu.
Toto téma by mohlo být součástí dlouhodobého projektu vytvoření a rozvíjení e-learningové platformy zaměřené na protistní organismy, která by se skládala z dílčích modulů, které by mohly být řešeny formou jednotlivých kvalifikačních prací, například:

Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na protistní organismy


Životní cykly řas
Vzhledem ke své velké diverzitě mají řasy poměrně různorodé životní cykly, v nichž se většině případů realizuje nepohlavní i pohlavní rozmnožování. Právě během pohlavního rozmnožování dochází ke střídání diploidní a haploidní fáze v procesu rodozměny. Pro mnohé studenty je tento fyziologický jev poměrně abstraktní a pro vyučující představuje poměrně náročnou část výkladu.
Cílem práce by bylo zpracovat životní cykly hlavních skupin řas, objevujících se ve středoškolských učebnicích a připravit podklady pro výuku v podobě materiálu pro vyučující a pracovních listů pro studenty.

Školitel: Josef Juráň