Nabídka diplomových prací

Floristické zpracování algologicky neprobádaných částí České republiky

V rámci přípravy širšího celorepublikového projektu student dostane na starosti oblast zhruba velikosti okresu až kraje, většinou v okolí svého bydliště. Jeho rešeršním úkolem č. 1 bude shromáždit veškerou literaturu týkající se řas a sinic na tomto území od 19. po 21. století, včetně zpráv hygienických stanic, pracovišť povodí atd. Veškeré dostupné informace zpracuje do databázové podoby, včetně mapových podkladů. Aby nám neshnil v archivech, vybereme spolu lokality s nejlepšími nálezy a student na nich odebere vzorky a srovná, jak se současná situace liší od té popisované.

Tato práce předpokládá především práci se staršími prameny. Aby se student naučil zacházet i s moderními prameny, práce bude mít ještě druhou část, ve které se podíváme na nejzajímavější skupinu řas, která se na daném území nachází a student k ní zpracuje vyčerpávající rešerši – ať už se bude týkat fylogeneze a systematiky, biochemie, rozmnožovacích cyklů, ultrastruktury, aplikovaných věd...prostě co nás napadne a bude nás bavit.

Ani jedna z částí těchto bakalářských prací není samoúčelná. Pokud budete jevit spíš náklonnost k práci v terénu, hlavní těžiště bude spočívat v práci s daným územím a v rámci navazující magisterské práce bude toto území zpracováno důkladněji (nové, dosud nezkoumané a přitom slibné lokality atd.). V takovém případě půjde v „moderní rešeršní části“ o zpracování systematiky se zřetelem na praktickou determinaci.

Budete-li jevit spíše tendence laboratorní, pak vaše „moderní úkoly“ budou orientovány opět podle vašeho budoucího magisterského směru: například na izolaci a kultivaci nejlepších kmenů sinic a řas, které pak budete používat v magisterské práci jako pokusné králíky; budete-li se chtít věnovat toxikologii, bude rešerše spíše biochemická atd. atd. Prostě individuální přístup zajištěn.

Volba lokality v okolí bydliště je sice nejčastější, ale pro dobrodružnější povahy máme v zásobě celou řadu atraktivních lokalit po celém území ČR, kde bychom očekávali nesmírně zajímavé nálezy - namátkou Drahňovická mokřadla poblíž Vlašimi, jihomoravské tůně, drobné vodní plochy České Kanady a nebo od prvního ledna 2016 pro veřejnost po sedmdesáti letech otevřený vojenský prostor Brdy.

Školitelský team: Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Josef Juráň