Nabídka diplomových prací

Epifyté parožnatek

Parožnatky jsou makroskopickou skupinou řas se stélkou podobnou vyšším rostlinám. Žijí většinou na stanovištích s vyšší kvalitou vody, jako jsou lomy, pískovny nebo nejrůznější tůně. Stélky parožnatek jsou často osidlovány jinými, drobnějšími sinicemi a řasami, kterým ale dosud nebyla věnována systematická pozornost. Cílem práce je literární rešerše na téma epifyté řas a srovnání druhového složení epifytického společenstva sinic a řas na různých druzích parožnatek i s ohledem na druhové složení společenstva na lokalitě a tamní abiotické podmínky. Většina práce bude probíhat v laboratoři, student se ale v rámci sběru vzorků podívá i do terénu.


Školitel: Tomáš Hauer