Nabídka diplomových prací

Biodiverzita sinic a řas vybraných studánek

Některé studie ukazují, že studánky často představují oligosaprobní vodní biotopy s podmínkami vhodnými pro růst a rozvoj bentických a epilitických, případně epifytických, sinic a řas. Díky svým hydrochemickým vlastnostem představují zajímavý biotop, který často hostí vzácné druhy těchto organismů.

Cílem této studie by bylo sledování společenstva sinic a řas na vytipovaných studánkách, kterých je v České republice velké množství. Studium biodiverzity těchto biotopů by bylo soustředěno především na vyvinutá nárostová a bentická společenstva sinic a řas, kde můžeme předpokládat dominanci různých typů sinic a rozsivek. Součástí by také byla kultivace vzorků v laboratoři spolu s jejich molekulární charakterizací. Spolu s daty o druhovém složení těchto společenstev by byly měřeny základní fyzikální a chemické parametry vody a společně by tato data byla statisticky vyhodnocována.

Výběr studánek v okolí bydliště diplomanta je ulehčen existencí Národního registru pramenů a studánek: eSTUDÁNKY.

Školitel: Josef Juráň