Nabídka diplomových prací

Didaktické práce

Protistní organismy ve výuce na školách

Výuka systematické botaniky nebo zoologie nepatří na základních a středních školách k nejoblíbenějším částem biologie, v rámci toho jsou výrazně upozaděny protistní organismy (v klasickém středoškolském pojetí řasy, prvoci a některé houbám podobné organismy), a to přesto, že tyto organismy jsou poměrně zásadní pro život na Zemi. Navíc systematika protistních organismů, stejně jako většiny skupin, prodělala v posledních letech velké změny - v podstatě se otřásla v základech. Tyto změny v systému živého světa, spolu s mírným přehlížením protistních organismů při výuce, přinášejí zajímavé otázky a možná i výzvy spojené s výukou věnované těmto organismům na základních i středních školách.
Více informací

Floristicko-ekologické práce

Floristické zpracování algologicky neprobádaných částí České republiky (vhodné i pro učitelské kombinace)

Periodické vysychání toků je čím dál tím častější jev související se změnou klimatu a začíná se častěji a ve větším měřítku objevovat i v České republice. Vliv vysychání toků na jejich biotické i abiotické poměry je v posledních patnácti letetech studován se zvyčující se intenzitou. Avšak téměř zcela opomíjeným tématem těchto výzkumů je vliv periodického vysychání na společenstva řas a sinic žijící v postižených tocích.
ce informací

Biodiverzita sinic a řas vybraných studánek

Některé studie ukazují, že studánky často představují oligosaprobní vodní biotopy s podmínkami vhodnými pro růst a rozvoj bentických a epilitických, případně epifytických, sinic a řas. Díky svým hydrochemickým vlastnostem představují specifický biotop, který často hostí vzácné druhy těchto organismů.
Více informací

Ruduchy (Rhodophyta) v ČR
(vhodné i pro učitelské kombinace)

Ruduchy jsou z větší části makroskopické řasy, kterým se ale u nás nikdo dlouhodobě nevěnuje. Naše znalosti o tom, které druhy tady vůbec máme, a kde přesně rostou, jsou značně kusé. Staň se největším žijícím odborníkem na ruduchy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku!
Více informací

Charophyta ČR
(vhodné i pro učitelské kombinace)

Cílem práce je zkompletování dostupných dat o výskytu parožnatek z území ČR, vytipování nových lokalit s jejich potenciálním výskytem a ověření aktuální přítomnosti na těchto lokalitách a zjištění současného stavu na lokalitách s dříve udávaným výskytem.
Více informací


Epifyté parožnatek
(vhodné i pro učitelské kombinace)

Cílem práce je přispět k poznání druhové bohatosti mikroskopických sinic a řas rostoucích na parožnatkách, které doposud nebyla věnována velká pozornost. V rámci práce by měl student porovnat složení společenstev rostoucích na různých druzích parožnatek, a to i s ohledem na abiotické vlastnosti stanoviště.
Více informací

Taxonomie, floristika a ekologie krásnooček

Cílem práce bude provedení floristické studie se zaměřením na ekologii fotosyntetických nebo apochlorických (bezbarvých) krásnooček. Především vytipování vhodných lokalit a jejich dlouhodobější sledování. Podle zájmu pak výběr detailnější problematiky v rámci této skupiny - izolace kmenů, taxonomie...
Více informací

Terénně-laboratorní práce

Tajemné rody sinic – ulov, zdokumentuj, ochoč a osekvenuj!

Sinice spousta lidí vnímá jen jako neobyčejně hojné organizmy vodního květu, který nám zabraňuje se koupat. Nic ale nemůže být vzdálenějšího pravdě. Existuje celá řada druhů a rodů sinic, které se vzácně vyskytují na nejrůznějších lokalitách. Společné je jim to, že je mnoho lidí nevidělo, ještě méně lidí je důkladně zdokumentovalo (tím myslíme pořádné mikrofotografie) a už vůbec nikdo je důkladně nestudoval moderními metodami molekulární biologie nebo elektronové mikroskopie. Práce by probíhala v horských a podhorských tekoucích vodách anebo v malých čistších stojatých vodách (různé typy mokřadů).
Více informací

Čínská řasa Jaoa v Alpských jezerech – náhoda nebo invaze?

Zelená řasa Jaoa z řádu Ulvales se původně vyskytuje v horských potocích v Číně, kde vytváří porosty na kamenech a vodních rostlinách. Byla již ale nalezena i v jezerech na jižním i severním úpatí Alp.
Více informací

Laboratorní práce

Biosyntéza a evoluce neobvyklých cyanotoxinů

Cílem práce je molekulární a bioinformatická analýza genových klastrů (biosyntetických drah) pro vybrané neobvyklé či nové cyanotoxiny.
Více informací