virtuální praktikum

Rozsivky - bacillariophyceae

 • jednobuněčné, většinou vodní

 • chlorofyl a a c a značné množství fukoxanthinu

 • zásobní látky chrysolaminaran, olej, volutin

 • schránka – frustula – z polymerovaného oxidu křemičitého s vodou

  • mořské i sladkovodní

  • planktonní, perifytické, epizoické, bentické

  • schránky odumřelých rozsivek tvoří diatomit – využíván pro filtrování, jako izolace…

Pohyb rozsivek:

Přehled zástupců:

Centrické rozsivky (ř. Centrales) – valvární pohled je kruh, různé struktury – žebra, komůrky, póry atd.- směřují paprsčit ě ze středu valvy

 • schránky za sebou ve slizové pochvě – tvorba „vláken“

 • okraje valv většinou hladké, případně s krátkými trny

 • koloniální vlákna převážně v planktonu, či přisedlá vlákna na substrátu


 • schránky výrazně delší a užší než u rodu Melosira

 • oddělovací trn – v místě, kde vlákna rozlomí na dvě nová

 • kolonie ve tvaru vláken převážně v planktonu


Rozsivkové schránky využité v umění:

Penátní rozsivky (ř. Penales) – podlouhlé, eliptické nebo kopinaté, dvoustrann ě soum ěrné

rozsivky bez raphe (Tabellaria, Diatoma, Asterionella, Fragilaria, Synedra )

 • středové pole až téměř k okrajům

 • bočně spojené kolonie

 • koloniální, převážně planktonní

 • příčná žebra

 • řetízkovitě spojené kolonie

 • koloniální, převážně planktonní

 • příčná žebra

 • vějířovité kolonie

 • bentický, koloniální

 • kolonie buněk spojené slizem

 • nejčastěji spojené podélně, zřídka hvězdicovitě

 • nárosty na substrátu

rozsivky se dv ěma velmi krátkými raphe na konci schránky (Eunotia)

 • raphe vytlačené na samý okraj schránky

 • bentické či nárosty na smá čených substrátech

rozsivky se dvěma raphe (Navicula, Pinnularia, Cymbella, Gyrosigma, Gomphonema ...)

 • symetrická příčně i podélně

 • typická lodičkovitý tvar

 • bentická, nárostová, solitérní (netvoří kolonie)


 • symetrická příčně i podélně

 • centrální část bez strií

 • bentická, nárostová, solitérni


 • asymetrická (i při bočním pohledu)

 • kolonie buněk na stopkách, přisedla na substrátu, bentická

 • souměrná v jedné ose

 • slizové stopky

 • biraphidní, konce raphe lehce zahnuté nahoru (směrem k vyklenuté části)

 • bentická, kolonie buněk na stopkách

 • tečkované strie

 • sigmoidní raphe

 • bentická

rozsivky s raphe ve zvláštních kanálcích (Nitzschia, Surirella )

 • raphe posunuté až těsně ke kraji valvy

 • struktura strií tak jemná, že je opticky nezřetelná

 • na jednom boku valvy silná viditelná žebra

 • bentická