lIDÉ

Zuzana vrátníková

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05

Střední škola:

2014 - 2018: Střední odborná škola Stříbro, Přírodovědné lyceum

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

  • 2019 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Sinice a řasy PR Postřekovské rybníky.

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce:

  • vypracovat literární rešerši na téma vztah sezonality a environmentálních faktorů na algoflóru eutrofních a mezotrofních nádrží temperátního pásu;

  • provést algologický floristický průzkum v planktonu, bentosu i nárostech PR Postřekovské rybníky; měření základních fyzikálních a chemických parametrů vody, sledování vlivu sezonality;

  • statistické vyhodnocení získaných floristických dat, vyvození ekologických závěrů a závěrů pro orgány ochrany přírody;

  • izolace materiálu pro následné molekulární studie v magisterském studiu.