lIDÉ

Bc. František hrubý

Kontakt:

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: fanda.hruby_at_seznam.cz

Střední škola:

2010 - 2014: Gymnázium Plzeň

Vysoká škola:

Bakalářské studium:

  • 2014 - 2018: Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Floristicko-ekologický průzkum rozsivek Úslavy.

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce: na jaře, v létě a na podzim odebrat vzorky podél toku Úslavy od pramene po ústí, určit druhové zastoupení a kvantitativní zastoupení jednotlivých druhů rozsivek ve vzorcích.

Magisterské studium:

  • 2018 - dosud: Přírodovědecká fakulta JU

Magisterská práce: Oligo-mezotrofní lokality jako refugia vzácných druhů rozsivek.

Školitel: Jan Kaštovský

Cíle práce: sledování sezónní dynamiky nárostových společenstev rozsivek na vybraných lokalitách v Novohradských horách, měření základních fyzikálních a chemických parametrů vody, statistické vyhodnocení vlastních dat a jejich srovnání s daty z literatury.

Obory vědeckého zájmu:

  • diverzita a ekologie rozsivek