Vegetace řas a sinic v jeskyních ČR

Diplomantovou prací by bylo nejprve identifikovat a pokud možno převést do kultur co největší množství druhů těchto organizmů a důkladně je prostudovat. Literární rešerše by se týkala jednak způsobu hubení „lampenflóry“ – i s navržením optimálních postupů – ale zejména vztahu druhového složení a úbytku světla směrem do nitra jeskyní. Práce by probíhala v nějakém vhodném jeskynním komplexu či komplexech – volba konkrétní lokality by závisela spíše na domluvě s diplomantem, nebráníme se ani zahraničním lokalitám.

Školitel: Jan Kaštovský