Sinice a řasy ve výuce na školách

 

Výuka botaniky nepatří na základních a středních školách k nejoblíbenějším částem biologie, stejně tak jsou trochu upozaděny sinice a řasy a to přesto, že tyto organismy jsou poměrně zásadní pro život na Zemi. Navíc systematika této skupiny organismů, stejně jako většiny tradičních biologických nebo ekologických skupin, prodělala v posledních letech velké změny - v podstatě se otřásla v základech. Tyto změny v systému živého světa, spolu s mírným přehlížením sinic a řas při výuce, přinášejí zajímavé otázky a možná i výzvy spojené s výukou věnované těmto organismům na základních i středních školách.

 

Školitel: Josef Juráň

 

Návrhy možných témat:

Badatelsky orientovaná výuka k tématu sinic a řas

Badatelsky orientovaná výuka (BOV) je v oblasti české pedagogiky poměrně nový směr výuky, přesto se tento přístup k výuce začíná poměrně výrazně rozvíjet. Cílem BOV je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat a objevuje (Dostál, 2013).

V rámci tohoto tématu by bylo cílem vytvoření sestavy několika badatelsky orientovaných úloh se zaměřením na sinice a řasy, především na jejich biologii a ekologii. Použitelnost úloh by byla následně ověřena na několika vybraných středních školách.

 

Zavádění nového systému eukaroyt do výuky

V posledních dvou desetiletích se díky moderním molekulárně biologickým metodám zcela mění náš pohled postavení jednotlivých skupin organismů v systému živého světa. U mnoha klasických skupin se ukazuje jejich nepříbuznost a některé tradiční říše se rozpadají a stávají se součástí nových velkých skupin. Tyto poměrně dynamické změny přinášejí zásadní otázku, jakým způsobem je začlenit do výuky. 

Práce by měla tři hlavní cíle: (1) porovnání dostupných učebnic, v nejlepším případě i zahraničních, a jejich pojetí členění eukaryotických organismů do říší/skupin, (2) dotazníkové šetření mezi vyučujícími k zjištění jejich postoje k zavádění nového systému eukaroyt do výuky, (3) návrh možného pojetí výuky v kontextu aktuálního systému eukaryot.

 

“Všechno, co jste kdy chtěli vědět o řasách (ale báli jste se zeptat)”

Téma sinic a řas je součástí většiny učebnic biologie pro střední školy. Obsahově se toto téma však většinou “scvrklo” pouze do seznamů typů stélek, rozmnožování, chlorofylů apod., tyto seznamy jsou mnohdy doplněny různými již desetiletí se opakujícími klišé – například klasické zmenšování schránek rozsivek při jejich nepohlavním dělení. Zásadnější informace, například to, že z rozsivek vznikla některá ložiska ropy, se ve školách nedozvíte (čest výjimkám!). 

Cílem práce by bylo porovnání informací o sinicích a řasách z dostupných učebnic, v nejlepším případě i zahraničních, a příprava rozšiřujících materiálů (studijních textů, prezentací, pracovních listů apod.) pro výuku a dotazníkové šetření mezi vyučujícími k zjištění jejich postoje k připraveným materiálům.  

 

E-learningová stránka

Téma sinic a řas je vzhledem k převažujícím mikroskopickým rozměrům většiny jejich zástupců pro studenty poměrně abstraktním tématem. To nabízí možnosti využití moderních digitálních technologií v kombinaci s metodami e-learningu.

Cílem by bylo vytvořit multimediální webovou výukovou stránku věnující se sinicím a řasám.