Robin Fišer

Narozen(a): 
1996
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU, místnost 103
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 302
E-mail: FiserRobin_at_seznam.cz

Střední škola: 
Gymnázium a SOŠ Plasy
Bakalářské studium: 

2017 - dosud Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Mají mikrohabitaty vliv na diverzitu planktonních řas? Školitel: Pepa Juráň
Cíle práce:
- detailní literární rešerše k problematice mikrohabitatů ve vztahu k řasové flóře;
- sezónní odběry na vybrané lokalitě (PR Blanko), jarní, letní a podzimní odběr;
- odběry planktonních a metafytonních, příp. dalších společenstev na gradientu živin;
- analýza základních chemických (obsah iontů, TN, TP, BSK, vodivost, pH…) a fyzikálních (teplota, průhlednost…) parametrů na odběrových místech;
- determinace sinic a řas v odebraných vzorcích (pomocí optického, příp. elektronového mikroskopu), určení relativního zastoupení sinic a řas;
- statistické vyhodnocení získaných environmentálních dat spolu s druhovým složením na jednotlivých odběrových místech – interpretace výsledků;
- [příp. izolace zajímavých organismů pro další studie].