František Hrubý

 

Narozen(a): 
1994 v Plzni
Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 304
E-mail: fanda.hruby_at_seznam.cz

Střední škola: 
2010 – 2014 Gymnázium Plzeň
Bakalářské studium: 

2014 - 2018 Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Floristicko-ekologický průzkum rozsivek Úslavy. Školitel: Jan Kaštovský
Cíle práce: na jaře, v létě a na podzim odebrat vzorky podél toku Úslavy od pramene po ústí, určit druhové zastoupení a kvantitativní zastoupení jednotlivých druhů rozsivek ve vzorcích.

Magisterské studium: 

2018 - trvá Přírodovědecká fakulta JU
Magisterská práce: Oligo-mezotrofní lokality jako refugia vzácných druhů rozsivek. Školitel: Jan Kaštovský
Cíle práce: sledování sezónní dynamiky nárostových společenstev rozsivek na vybraných lokalitách v Novohradských horách, meření základních fyzikálních a chemických parametrů vody, statistické vyhodnocení vlastních dat a jejich srovnání s daty z literatury.