Ester Staříková

 

Kontakt: 

Katedra botaniky PřF JU
Na Zlaté stoce 1
České Budějovice
370 05
Tel.: 389 032 340
E-mail: ernneytears_at_seznam.cz

Bakalářské studium: 

Od 2019 - Přírodovědecká fakulta JU

Bakalářská práce: Sezónní dynamika bičíkatých řas v různých typech rybníků. Školitel: Pepa Juráň
Cíle práce: 

(1) literární rešerše k tématu dynamiky bičíkatých řas v různých typech stojatých vod 

(2) floristicko-ekologická studie vybraných lokalit v okolí Toužimi:

- pilotní průzkum v průběhu vegetační sezóny 2019, vytipování vhodných lokalit (+/- 10) pro systematické sledování;

- měření základních chemických a fyzikálních vlastností vody (vodivost, pH, teplota, průhlednost…), základní chemické analýzy (fosfor, dusík…) a stanovení obsahu chlorofylu;

- odběry vzorků planktonu a metafytonu, odběry jaro, léto, podzim;

- determinace bičíkatých řas ve vzorcích, spolu s dalšími skupinami řas. 

- statistické zpracování získaných dat, vyvození ekologických závěrů, diskuse s literárními daty.