Hlavní oblasti výzkumu

Základní výzkum

Taxonomie sinic
V současnosti je toto naším hlavním řešeným tématem, soustřeďujeme ze zejména na fylogenetické vztahy jednotlivých skupin s ohledem na jejich morfologii, ultrastrukturu buněk a sekvence několika genů. Postupně pracujeme na taxonomických revizích vybraných rodů i vyšších jednotek a přispíváme k aktualizaci a zpřesňování systému sinic.

Příklady výstupů:  Bohunická et al. 2016, Komárek et al. 2014, Hauer et al. 2013

 

Diverzita sinic a řas 
V rámci nejrůznějších expedic i turistických výletů provádíme také průzkum diverzity v mnoha oblastech světa, v tuhle chvíli hlavně ve Střední a Jižní Americe, ale i v Tichomoří, kontinetálních USA a samozřejmě nezapomínáme ani na Evropu. Velmi často se nám při to podaří najít dosud nepoznané organizmy, které zpracujeme a popisujeme pro vědu nové druhy a rody.  

Příklady výstupů: Berrendero et al. 2016, Kaštovský et al. 2016, Bohunická et al. 2015

 

Krásnoočka ze všech pohledů
Krásnoočka představují skupinu bičíkatých řas, které osidlují rozličné sladkovodní biotopy, některé druhy jsou vázány i na neobvyklá prostředí jako je edafon - organismy žijící v půdě. Zaměřujeme se především na floristické studie zajímavých biotopů, ekologické preference, biogeografii a okrajově také taxonomii těchto organismů. 

Příklady výstupů: Juráň 2017Wolowski et al. 2016, Juráň 2016, Juráň et al. 2015

 

Ekologie extrémních biotopů
Sinice jsou schopné přežít drastické stresové podmínky. Proto se vyskytují na lokalitách, kde nic už není skoro nic jiného živého. Tyto podmínky jsou pro algology rájem pro sledování např. ekologických vztahů a tak dále. Hodně se soustřeďujeme na tropy a subtropy, ale i na termální prameny, jeskyně nebo smáčené stěny atd. Algologická skupina na Centru polární ekologie se pak soustřeďuje na Arktidu a antarktidu.

Příklady výstupů: Kaštovský et al. 2014Zammit et al. 2011, Hauer 2008

 

Archeologický a paleontologický výzkum rozsivek
Některé řasy (rozsivky, některé zelené řasy atd.) mají pevnou schránku, která se zachovává v sedimentech velice dlouhou dobu. Ve spolupráci s Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie PřF JU zkoumáme ekologické poměry jak archeologických lokalitách, tedy těch, na kterých se nám motá člověk, i na těch paleontologických, tedy zjednodušeně předčlověčích.

Příklady výstupů: Preusz et al. 2014, Bešta et al. 2009

 

 

Spolupráce s praxí

Členové laboratoře často spolupracují s orgnány ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, krajské úřady) a provádí pro ně průzkumy výskytu řas a sinic v nejrůznějších chráněných oblastech napříč republikou (např. pilotní průzkum řas a sinic v CHKO Brdy, na revitalizovaném rašeliništi u Hory Svatého Šebestiána, průzkum v Labském dole v Krkonoších, pravidelný monitoring výskytu parožnatek na vybraných lokalitách v celé ČR).

Víceméně pravidelně pořádáme determinační kurzy sinic, jichž se mimo vědců a studentů hojně účastní i pracovníci z vodohospodářské praxe. Členové laboratoře se rovněž jako lektoři pravidelně účastní determinačních kurzů pořádaných Českou algologickou společností.