Navrhovaná témata diplomových prací

Vyberete-li si z navrhovaných témat, kontaktujte přímo uvedeného školitele. Máte-li vlastní nápad na téma práce, kontaktujte Jana Kaštovského, Tomáše Hauera nebo Josefa Juráně.  

  

FLORISTICKO-EKOLOGICKÉ PRÁCE

 • Sucho a jeho vliv na řasová společenstva v periodických tocích
  Periodické vysychání toků je čím dál tím častější jev související se změnou klimatu a začíná se častěji a ve větším měřítku objevovat i v České republice. Vliv vysychání toků na jejich biotické i abiotické poměry je v posledních patnácti letetech studován se zvyčující se intenzitou. Avšak téměř zcela opomíjeným tématem těchto výzkumů je vliv periodického vysychání na společenstva řas a sinic žijící v postižených tocích. Více informací
 • Floristické zpracování algologicky neprobádaných částí České republiky (vhodné i pro učitelské kombinace)
  Periodické vysychání toků je čím dál tím častější jev související se změnou klimatu a začíná se častěji a ve větším měřítku objevovat i v České republice. Vliv vysychání toků na jejich biotické i abiotické poměry je v posledních patnácti letetech studován se zvyčující se intenzitou. Avšak téměř zcela opomíjeným tématem těchto výzkumů je vliv periodického vysychání na společenstva řas a sinic žijící v postižených tocích.Více informací
 • Charophyta ČR (vhodné i pro učitelské kombinace)
  Cílem práce je zkompletování dostupných dat o výskytu parožnatek z území ČR, vytipování nových lokalit s jejich potenciálním výskytem a ověření aktuální přítomnosti na těchto lokalitách a zjištění současného stavu na lokalitách dříve udávaným výskytem.
  Více informací 
 • Ekologie planktonních bičíkatých řas
  Zajímavá funkční skupina organismů zahrnující zástupce s rozličných řasových skupin. Nabízí proto velké množství současné literatury ke studii a také velké množství hypotéz, které lze v terénu testovat. 
  Více informací 
 • Floristika, ekologie a taxonomie obrněnek
  Cílem práce bude provedení floristické studie se zaměřením na ekologii obrněnek. Především vytipování vhodných lokalit a jejich dlouhodobější sledování. Podle zájmu pak výběr detailnější problematiky v rámci této skupiny.
  Více informací
 • Floristika a ekologie krásnooček
  Cílem práce bude provedení floristické studie se zaměřením na ekologii fotosyntetických nebo apochlorických (bezbarvých) krásnooček. Především vytipování vhodných lokalit a jejich dlouhodobější sledování. Podle zájmu pak výběr detailnější problematiky v rámci této skupiny - izolace kmenů, taxonomie... 
  Více informací 

 • Rozsivka Didymosphenia geminata (Gomphonemaceae)
  V České Republice se vyskytuje poměrně hodně invazních či nepůvodních druhů řas, ale jen jedna doopravdy potenciálně nebezpečná a tou je rozsivka Didymosphaenia geminata. Cílem práce je zevrubná literární rešerše prací týkajících se D. geminata, vytipování potenciálně vhodných lokalit pro její šíření v rámci ČR a ověření jejího případného výskytu na těchto lokalitách a na lokalitách s dříve udávaným výskytem.
  Více informací
   

TERÉNNĚ-LABORATORNÍ PRÁCE

 • Vegetace řas a sinic v jeskyních ČR
  Řasy a zejména sinice se v jeskyních vyskytují buď okolo vchodů (tam je jich velmi mnoho), okolo umělých osvětlení (takzvaná lampenflóra, tam už je těch druhů méně) a potom i v hloubce jeskyní (tam už je jich velmi málo). Cílem této práce by bylo podívat se na sinice a řasy nějakého jeskynního komplexu blíž.
  Více informací
 • Čínská řasa Jaoa v Alpských jezerech – náhoda nebo invaze?
  Zelená řasa Jaoa z řádu Ulvales se původně vyskytuje v horských potocích v Číně, kde vytváří porosty na kamenech a vodních rostlinách. Byla již ale nalezena i v jezerech na jižním i severním úpatí Alp.
  Více informací
   
 • Tajemné rody sinic – ulov, zdokumentuj, ochoč a osekvenuj!
  Sinice spousta lidí vnímá jen jako neobyčejně hojné organizmy vodního květu, který nám zabraňuje se koupat. Nic ale nemůže být vzdálenějšího pravdě. Existuje celá řada druhů a rodů sinic, které se vzácně vyskytují na nejrůznějších lokalitách. Společné je jim to, že je mnoho lidí nevidělo, ještě méně lidí je důkladně zdokumentovalo (tím myslíme pořádné mikrofotografie) a už vůbec nikdo je důkladně nestudoval moderními metodami molekulární biologie nebo elektronové mikroskopie. Práce by probíhala v horských a podhorských tekoucích vodách anebo v malých čistších stojatých vodách (různé typy mokřadů).
  Více informací  
   
 • Omezení růstu sinic v trávnících
  Některé morfotypy sinic s oblibou bují v trávnících golfových, nebo fotbalových hřišť a omezují tak trávu v růstu a mění vlastnosti povrchu důležité pro hru. Cílem práce je testování přípravků a postupů používaných v péči o trávníky a navržení optimální metodiky tak, aby výskyt sinicových nárostů omezen.
  Více informací
   

PRÁCE LABORATORNÍ

 • Bisyntéza a evoluce neobvyklých cyanotoxinů
  Cílem práce je molekulární a bioinformatická analýza genových klastrů (biosyntetických drah) pro vybrané neobvyklé či nové cyanotoxiny.
  Více informací