Navrhovaná témata diplomových prací

Vyberete-li si z navrhovaných témat, kontaktujte přímo uvedeného školitele. Máte-li vlastní nápad na téma práce, kontaktujte Jana Kaštovského, Tomáše Hauera nebo Josefa Juráně.  

  

DIDAKTICKÉ PRÁCE

 • Sinice a řasy ve výuce na školách
  Výuka botaniky nepatří na základních a středních školách k nejoblíbenějším částem biologie, stejně tak jsou trochu upozaděny sinice a řasy a to přesto, že tyto organismy jsou poměrně zásadní pro život na Zemi. Navíc systematika této skupiny organismů, stejně jako většiny tradičních biologických nebo ekologických skupin, prodělala v posledních letech velké změny - v podstatě se otřásla v základech. Tyto změny v systému živého světa, spolu s mírným přehlížením sinic a řas při výuce, přinášejí zajímavé otázky a možná i výzvy spojené s výukou věnovanou těmto organismům na základních i středních školách.
  Více informací
   

FLORISTICKO-EKOLOGICKÉ PRÁCE

 • Floristické zpracování algologicky neprobádaných částí České republiky (vhodné i pro učitelské kombinace)
  Periodické vysychání toků je čím dál tím častější jev související se změnou klimatu a začíná se častěji a ve větším měřítku objevovat i v České republice. Vliv vysychání toků na jejich biotické i abiotické poměry je v posledních patnácti letetech studován se zvyčující se intenzitou. Avšak téměř zcela opomíjeným tématem těchto výzkumů je vliv periodického vysychání na společenstva řas a sinic žijící v postižených tocích. 
  Více informací
 • Biodiverzita sinic a řas vybraných studánek
  Některé studie ukazují, že studánky často představují oligosaprobní vodní biotopy s podmínkami vhodnými pro růst a rozvoj bentických a epilitických, případně epifytických sinic a řas. Díky svým hydrochemickým vlastnostem představují specifický biotop, který často hostí vzácné druhy těchto organismů.
  Více informací
 • Ruduchy (Rhodophyta) v ČR (vhodné i pro učitelské kombinace)
  Ruduchy jsou z větší části makroskopické řasy, kterým se ale u nás nikdo dlouhodobě nevěnuje. Naše znalosti o tom, které druhy tady vůbec máme, a kde přesně rostou, jsou značně kusé. Staň se největším žijícím odborníkem na ruduchy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku!
  Více informací
 • Charophyta ČR (vhodné i pro učitelské kombinace)
  Cílem práce je zkompletování dostupných dat o výskytu parožnatek z území ČR, vytipování nových lokalit s jejich potenciálním výskytem a ověření aktuální přítomnosti na těchto lokalitách a zjištění současného stavu na lokalitách dříve udávaným výskytem.
  Více informací 
 • Epifyté parožnatek (vhodné i pro učitelské kombinace)
  Cílem práce je přispět k poznání druhové bohatosti mikroskopických sinic a řas rostoucích na parožnatkách, které doposud nebyla věnována velká pozornost. V rámci práce by měl student porovnat složení společenstev rostoucích na různých druzích parožnatek, a to i s ohledem na abiotické vlastnosti stanoviště.
  Více informací
 • Taxonomie, floristika a ekologie krásnooček
  Cílem práce bude provedení floristické studie se zaměřením na ekologii fotosyntetických nebo apochlorických (bezbarvých) krásnooček. Především vytipování vhodných lokalit a jejich dlouhodobější sledování. Podle zájmu pak výběr detailnější problematiky v rámci této skupiny - izolace kmenů, taxonomie... 
  Více informací 


TERÉNNĚ-LABORATORNÍ PRÁCE

 • Tajemné rody sinic – ulov, zdokumentuj, ochoč a osekvenuj!
  Sinice spousta lidí vnímá jen jako neobyčejně hojné organizmy vodního květu, který nám zabraňuje se koupat. Nic ale nemůže být vzdálenějšího pravdě. Existuje celá řada druhů a rodů sinic, které se vzácně vyskytují na nejrůznějších lokalitách. Společné je jim to, že je mnoho lidí nevidělo, ještě méně lidí je důkladně zdokumentovalo (tím myslíme pořádné mikrofotografie) a už vůbec nikdo je důkladně nestudoval moderními metodami molekulární biologie nebo elektronové mikroskopie. Práce by probíhala v horských a podhorských tekoucích vodách anebo v malých čistších stojatých vodách (různé typy mokřadů).
  Více informací  
 • Čínská řasa Jaoa v Alpských jezerech – náhoda nebo invaze?
  Zelená řasa Jaoa z řádu Ulvales se původně vyskytuje v horských potocích v Číně, kde vytváří porosty na kamenech a vodních rostlinách. Byla již ale nalezena i v jezerech na jižním i severním úpatí Alp.
  Více informací
   
   
 • Vegetace řas a sinic v jeskyních ČR
  Řasy a zejména sinice se v jeskyních vyskytují buď okolo vchodů (tam je jich velmi mnoho), okolo umělých osvětlení (takzvaná lampenflóra, tam už je těch druhů méně) a potom i v hloubce jeskyní (tam už je jich velmi málo). Cílem této práce by bylo podívat se na sinice a řasy nějakého jeskynního komplexu blíž.
  Více informací
   

PRÁCE LABORATORNÍ

 • Bisyntéza a evoluce neobvyklých cyanotoxinů
  Cílem práce je molekulární a bioinformatická analýza genových klastrů (biosyntetických drah) pro vybrané neobvyklé či nové cyanotoxiny.
  Více informací